Rīgas teritorijas plānojuma (2021-2030) pilnveidošana: jautājumi/tēmas apspriešanai

Rīgas teritorijas plānojums ir dokuments, kas nosaka zemes izmantošanas politiku pilsētā. Jaunā teritorijas plānojuma pilnveidošanas procesā atkārtoti plānots izvērtēt 2019. gadā publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus. Plānojuma pilnveidi veiks Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments. To iecerēts paveikt 2021. gadā.
Biedrības “Cits Ķengarags” pārstāvji 2021.g. martā piedalīsies sarunu ciklā, kur ar Rīgas Domes Attīstības departamentu apspriedīs šādus jautājumus (nospiediet, lai redzētu saturu):

(1) Neizpratne par funckionālo zonējumu mikrorajonā “Ķengarags-2A”.
Lūdzam paskaidrot, kāpēc šajā mikrorajonā, kurā pārsvarā ir daudzstāvu apbūve DzD1 (kā citām Ķengaraga daļām), tika noteikta “Jauktas centra darījumu (JC2)” zona un kā tas ietekmēs šī rajona attīstību?

(2) Lokālplānojums “Rail Baltica” trasei
Iedzīvotājiem nav skaidrības, kā norisināsies lokālplānojuma izstrāde Rail Baltica trasei. Projektā ir iezīmēta tikai lokalplanojuma teritorija, tomēr iedzīvotājiem ir vēlme piedalīties Rail Baltica risinājumu apspriešanā, ka arī kā šī trase ietekmēs transporta un pasažieru plūsmu nākotnē un kā tā būs saistīta ar Ķengaraga infrastruktūru kopumā:

(3) Ceļu tīkla attīstība Ķengaragā, izbūvējot tuneļus zem dzelzceļa.

Vēlamies iekļaut RTP2030 šādus lokālus infrastruktūras uzlabojumus, kas atslogotu transporta plūsmu Dienvidu tilta trasēs un estakādēs:

 1. Tunelis starp T/C Akropole un T/C Ozols (Mazo Rencēnu ielu)
 2. Tunelis starp Rušānu un Rencēnu ielu
 3. Tunelis Krustpils ielā esošās pārbrauktuves vietā
(4) Glūdas un Rancāna ielas. Neizpratne par Adresācijas projekta ietekmētajiem namiem starp Maskavas ielu un Daugavu.

Adresācijas projekta ietvaros tika mainītas adreses dažādiem namiem, kas saņēma Glūdas un Rancāna ielu nosaukumus. Biedrības locekļi vērš uzmanību, ka Ķengaraga-I apbūves projekts ir sevišķi veidots arhitektūras ansamblis, kas sastāv no 7 vienveidīgajām sekcijām, katram kvartālam tika piešķirts savs numurs (252, 254, 256, 258, 260, 266, 268) un vienveidīgā korpusu sistēma.

Šī sistēma dara par iespējamu ērti orientēties iekškvartalu sistēmā un tiek uzskatīts, ka veicos pāradresāciju, dažas ēkas tagad “izkrīt” no sistēmas – runa ir par Glūdas un J.Rancāna ielu namiem. Līdz ar to, biedrības priekšlikums ir sekojošs:

 1. Atstāt kā tādas esošas ielu sarkanās līnijas Glūdas un Rancāna ielām;
 2. Atjaunot agrāk esošo sistēmu ar kvartālu numuriem un korpusiem, kas tika mainīti adresācijas projekta ietvaros.
(5) Biedrība vēlas piedāvāt savu Rīgas ātrā dzelzceļa shēmu un koncepciju

Vai šāds priekšlikums būtu iekļaujams RTP2030?

(6) Biedrības “Cits Ķengarags” iesaiste RTP2030 realizācijas monitoringā.
 1. Biedrības locekļi vēlas zināt, kā Pašvaldība komunicēs ar vietējām biedrībām attiecība uz RTP2030 un, savukārt,  ko biedrība var darīt lietas labā, esot kā starpnieks start iedzīvotājiem un Pašvaldību. Runa ir par RTP2030 koncepcijas 2.1 “Teritorijas plānojuma atbilstība Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai “, it īpaši apakšpunktiem:
  2.1.4 –  ar modernu, uz klientiem orientētu pārvaldi;
  2.1.8 – ar vitālām apkaimēm un saglabātu kultūrainavu
 2. Kāds ir RTP2030 ierosinājumu iesniegumu termiņš un vai jaunie priekšlikumi tiks pieņemti?
(7) Pašvaldībai piederošo teritoriju attīstība.

Biedrība jau iepriekš izmantojusi iespējas piedalīties konkursos, ko rīko Rīgas Dome. Attiecībā uz RTP2030, saskatas iespēju vienu no tiem projektiem iekļaut RTP2030 kontekstā.
Saskaņā ar RTIAN 17.pielikumu (https://www.rdpad.lv/wp-content/uploads/2019/03/RTP/TIAN_20190305_1434.pdf) ierosinām iekļaut Maskavas/Prūšu stūrī esošo skvēru iekļaut 17.pielikumā esošajam sarakstam kā “vienīgā atļautā izmantošana ir labiekārtota publiskā ārtelpa” zona.

Jautājums arī par citām pašvaldībai piederošajām teritorijām, kur biedrība vēlas piedāvāt savus risinājumus, tādus, kā “Aviācijas iela 15”, Suņu pastaigas laukumi un citi. Vai šie risinājumi būtu apspriežami RTP2030 ietvaros?

(8) Apkaimju robežu grozīšana.

Vai RTP2030 kompetencē ir apkaimju robežu grozīšana? Daži biedības locekļi uzskata, ka vairāki apgabali būtu iekļaujami Ķengaraga teritorijā, jo tie tieši saistās tieši ar Ķengaraga apbūvi dažādos laika posmos, tādi, ka:
(1) Krasta masīvs; (2) Dārzciema daļa starp Lubānas, Piedrujas un Slāvu ielām; (3) Škirotavas daļa Mazā Rencēnu ielas apkārtne; (4) Rumbulas daļa – Mazjumpravas muižas apkārtne.

Lūdzu citus jautājumus un priekšlikumus sūtīt uz epastu citskengarags@gmail.com līdz 28.02.2021.